Astor

Astor, ouder worden zonder zorgen is een woon-zorgconcept vlakbij het centrum van de stad Geel.

Wat is 'Klein Veldekens' te Geel?

 

Geel 05.jpg

Klein Veldekens is een woonomgeving in het centrum van Geel die het welzijn voor alle bewoners en de hele buurt versterkt. Door de openheid integreert het project zich sociaal en ruimtelijk helemaal in de omgeving.

Klein Veldekens richt zich voornamelijk op ouderen en mensen met een zorgbehoefte. Het Astor-team, alsook de kwaliteitsvolle architectuur en locatie nabij het centrum van Geel ondersteunen de bewoners in hun zelfstandigheid.

Het aantal inwoners in Vlaanderen stijgt en de bevolking veroudert. Dit is niet nieuw en dit is in Geel niet anders. Sterker nog, in Geel stijgt en veroudert de bevolking sneller dan gemiddeld in Vlaanderen.

Bovendien zijn er steeds meer kleine gezinnen waardoor er nu al en de komende jaren bijkomend heel wat nieuwe woningen nodig zijn.

Met het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen wil de Vlaamse Regering een ambitieus veranderingstraject op gang trekken om het bestaand ruimtebeslag beter en intensiever te gebruiken om zo, ondanks de nood aan meer woningen, de druk op de open ruimte te verminderen. De ontwikkeling van nieuwe woningen en voorzieningen zal dus meer en meer moeten gebeuren op goed gelegen locaties.

Naast de ruimtelijke uitdagingen ten gevolgen van de stijgende vraag,  zorgt de vergrijzing voor maatschappelijke uitdagingen. Er zullen meer mensen zijn die zorg nodig hebben en er zullen meer mensen zijn die langdurig en veelvuldig zorg nodig hebben. Om hierop een waardig antwoord te beiden, zullen nieuwe innovatieve concepten ontwikkeld moeten worden. Klein Veldekens is zo'n innoverend project!

ASTOR-Geel 01.png

Er is een concrete vraag naar meer en beter geschikte woningen waar ouderen zelfstandig kunnen wonen en blijven wonen, ook als de zorgbehoefte groot wordt.

Klein Veldekens is één van de  Pilootprojecten Zorg van de Vlaamse overheid en wil aantonen dat zorgzame architectuur bijdraagt tot meer welzijn voor iedereen. Zorgzaam omgaan met de schaarse open ruimte door zorgvuldig te verdichten in de kernen en met zorg de meest geschikte woningen realiseren, dat  is de ambitieuze uitdaging.

Astor-Geel 04.jpg

"In essentie komt het erop neer dat Astor zelfzorg mogelijk maakt vanuit een kwalitatieve individuele woning die een onderdeel is van een groter geheel dat in nauwe relatie staat met de buurt. Astor werkt vraaggestuurd en assisteert bewoners bij het vinden van de meest geschikte ondersteuning en zorg."

Klein Veldekens is een samenwerkingsverband tussen verschillende initiatiefnemers: vzw Astor, vzw MPI Oosterlo en vzw ONS. Daarnaast zullen locale actoren zoals het OCMW, OPZ Geel en alle mogelijke andere woon- en zorgorganisaties betrokken worden.